Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Account: het afgeschermde gedeelte van de website of app dat door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk is.
2. Afnemer: de (rechts)persoon aan wie het
aanbod van Deelscootmobiel is gericht, met wie Deelscootmobiel een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts) handeling is/wordt verricht betreffende gebruikmaking van de diensten van Deelscootmobiel, te weten een IoT-oplossing voor het in deelgebruik nemen van een scootmobiel.
3. App: applicatie (software programma dat gebruikt wordt op een PC, laptop of mobiel apparaat) waarmee in dit geval onder andere een scootmobiel mee gereserveerd kan worden. 
4. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; Europese privacywetgeving.
5. Deelscootmobiel: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deelscootmobiel B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 92666167, en aanbieder van een innovatieve oplossing die steden toegankelijker maakt voor iedereen door het op eenvoudige wijze in staat stellen van gebruikers om scootmobielen te gebruiken wanneer ze dat nodig hebben, waardoor mobiliteit flexibeler en inclusiever wordt. Deelscootmobiel voegt hiervoor een IoT-oplossing toe aan een scootmobiel van een leverancier.
6. Diensten: de door Deelscootmobiel aangeboden diensten, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend, de reserveringsterminal en/of webapplicatie waarmee een scootmobiel uit een pool geboekt kan worden. 
7. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik zal maken van de scootmobiel.
8. Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen doch niet uitsluitend auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, naburige rechten en rechten op knowhow. 
9. IoT-oplossing: de hardware/software die Deelscootmobiel toevoegt aan een scootmobiel die door leverancier in de markt wordt gezet bij afnemer en/of gebruiker.
10. Leverancier: partij die eigenaar van de scootmobiel is en deze tegen betaling ter beschikking stelt aan de afnemer en/of gebruiker, middels tussenkomst van het boekingssysteem van Deelscootmobiel. 
11. Overeenkomst: iedere verbintenis met Deel-
scootmobiel, op grond waarvan Deelscoot- mobiel diensten aan afnemer en/of gebruiker levert/gaat leveren.<br>
12. Scootmobiel: door de leverancier aan afnemer en/of gebruiker ter beschikking gestelde gemotoriseerde scooter met drie of vier wielen, ingericht voor het vervoer van personen met een lichamelijke beperking.<br>
13. Servicegebied: gebied waarbinnen de afnemer en/of gebruiker van de scootmobiel gebruik kan maken, te raadplegen via de website, reserveringsterminal en/of app.
14. Ten aanzien van deze definities geldt dat een
en ander gelezen dient te worden conform de
op dat moment geldende informatie op de internetsite en andere beschikbare bronnen van Deelscootmobiel. Bij strijdigheid van onderha- vige definities en de op internet of in andere
door Deelscootmobiel verspreide bronnen vermelde informatie, komt Deelscootmobiel de 5. Afnemer en/of gebruiker dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en de eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Indien afnemer en/of gebruiker niet direct reclameert, zullen latere reclames door Deelscootmobiel niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en/of indien niet binnen één jaar na de reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt. <br>
15. Bij betaling op basis van een factuur, dient deze factuur binnen veertien dagen na factuurdatum aan Deelscootmobiel te zijn betaald. <br>
16. Bij overschrijding van de betalingstermijn is afnemer en/of gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is afnemer en/of gebruiker over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment tot aan de datum van algehele voldoening, een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend) of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, één en ander onverminderd de verdere rechten die Deelscootmobiel heeft. 
17. Afnemer en/of gebruiker zal, indien Deelscootmobiel tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle door derden in rekening gebrachte kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom plus rente, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)-handelingen door Deelscootmobiel betreffende de diensten van Deelscootmobiel.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen geldig indien dit schriftelijk door de directie van Deelscootmobiel is bevestigd dan wel indien dit door middel van een schriftelijke overeenkomst is overeengekomen.
 3. In alles waarin een overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Deelscootmobiel of, in geval van afwezigheid van de directie, haar gemachtigde.
 4. Door te betalen, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een overeenkomst met Deelscootmobiel en/of het gebruik maken van de diensten van Deelscootmobiel, gaat de afnemer en/of gebruiker automatisch akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien door afnemer en/of gebruiker algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de overeenkomst en/of andere (rechts)handelingen van afnemer en/of gebruiker en/of Deelscootmobiel van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren onderhavige algemene voorwaarden, ook indien de voorwaarden van afnemer en/of gebruiker een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten.
 1. Zijn de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde afnemer en/of gebruiker en Deelscootmobiel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen waarvan Deelscootmobiel gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van enige overeenkomst.
 3. De opschriften (‘kopjes’) boven de bepalingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en hebben geen betekenis voor de interpretatie daarvan.
 4. Wanneer er sprake is van (tegen)strijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en het door Deelscootmobiel gebruikte informatiemateriaal (zoals bijvoorbeeld de website, app, folders en/of brochures), dan is het ter beoordeling van de directie van Deelscootmobiel welke bepalingen prevaleren.
 5. Deelscootmobiel heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 Totstandkoming (en wijziging) van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door afnemer en/of gebruiker van een door Deelscootmobiel afkomstige offerte/aanbieding, dan wel door de aanvaarding door Deelscootmobiel van een verzoek van afnemer en/of gebruiker tot het aangaan van een overeenkomst, dan wel doordat Deelscootmobiel tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.
 2. Indien in de aanvaarding door afnemer en/of gebruiker van een door Deelscootmobiel afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Deelscootmobiel aan afnemer en/of gebruiker schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen, dan wel op het moment dat Deelscootmobiel tot uitvoering van de gewijzigde overeenkomst overgaat.
 3. Reserveringen kunnen zowel telefonisch als via de app of reserveringsterminal geschieden. Aan de reservering kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals het invullen van een reserveringsformulier of bepaalde persoonsgegevens. Na reservering is afnemer en/of gebruiker verplicht tot betaling.
 4. Op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst geldt uitdrukkelijk ook hetgeen hiervoor onder 3.1. en 3.2. is bepaald.
 5. Deelscootmobiel is nadrukkelijk geen partij bij eventuele overeenkomsten die tussen leverancier en afnemer en/of leverancier en gebruiker en/of afnemer en gebruiker worden gesloten.

Artikel 4 Offertes

 1. Indien Deelscootmobiel een offerte uitbrengt, is deze vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte behoudt Deelscootmobiel zich het recht voor om de offerte binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Indien Deelscootmobiel gebruik maakt van haar recht af te wijken van de offerte, zal zij dit de afnemer en/of gebruiker tijdig schriftelijk mededelen.
 1. Mondelinge toezeggingen verbinden Deelscootmobiel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd en/of uitvoering is gegeven aan deze toezegging door Deelscootmobiel.

Artikel 5 Uitvoering door derden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Deelscootmobiel te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn.

Artikel 6 Prijzen en betaling

 1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 3. Deelscootmobiel is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven, indien Deelscootmobiel kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal en lonen of andere factoren, ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de vaststelling van de prijzen.
 4. Slechts indien de prijs- c.q. tariefsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met Deelscootmobiel te ontbinden.
 5. Afnemer en/of gebruiker dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en de eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Indien afnemer en/of gebruiker niet direct reclameert, zullen latere reclames door Deelscootmobiel niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en/of indien niet binnen één jaar na de reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
 6. Bij betaling op basis van een factuur, dient deze factuur binnen veertien dagen na factuurdatum aan Deelscootmobiel te zijn betaald.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is afnemer en/of gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is afnemer en/of gebruiker over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment tot aan de datum van algehele voldoening, een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend) of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, één en ander onverminderd de verdere rechten die Deelscootmobiel heeft.
 8. Afnemer en/of gebruiker zal, indien Deelscootmobiel tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle door derden in rekening gebrachte kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom plus rente, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Artikel 7 Reserveringsterminal, app en account

 1. Om van de diensten van Deelscootmobiel gebruik te kunnen maken, wordt aan de afnemer en/of gebruiker het gebruiksrecht voor een account op de reserveringsterminal en/of app verstrekt.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van afnemer en/of gebruiker om een uniek wachtwoord te hanteren. Wanneer er vermoedens zijn dat deze gegevens bij een derde bekend zijn of misbruik vermoed wordt, dient het wachtwoord per ommegaande gewijzigd te worden.
 3. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en het is de verantwoordelijkheid van de afnemer en/of gebruiker om er zorg voor te dragen dat de inloggegevens niet aan derden ter beschikking gesteld worden noch een derde van diens account gebruik te laten maken.
 4. Indien er onbevoegd gebruik gemaakt is van het account, en Deelscootmobiel of een derde partij heeft daardoor schade opgelopen, dan is afnemer en/of gebruiker gehouden deze schade te vergoeden. Dit geldt vooral als het onbevoegd gebruik heeft geleid tot diefstal, beschadiging of misbruik van een scootmobiel.
 5. Het gebruiksrecht dat verstrekt wordt, is herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar.
 6. Deelscootmobiel spant zich ervoor in om de website, reserveringsterminal en app veilig en goed te laten functioneren. Deelscootmobiel is echter niet aansprakelijk wanneer er een (tijdelijk) storing is of de website, reserveringsterminal en/of app onbereikbaar is.
 7. Wanneer een afnemer en/of gebruiker een reservering heeft gemaakt binnen de reserveringsterminal of app voor een van de producten en/of diensten binnen Deelscootmobiel en deze afnemer en/of gebruiker niet tijdig bij de scootmobiel aanwezig is, is Deelscootmobiel gerechtigd afnemer en/of gebruiker ingebruikname van de scootmobiel te weigeren c.q. de scootmobiel door een ander in gebruik te laten nemen en is Deelscootmobiel op geen enkele wijze gehouden enigerlei (schade)vergoeding te betalen.

Artikel 8 Overmacht

 1. Als overmacht voor Deelscootmobiel heeft te gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Deelscootmobiel zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Deelscootmobiel zal afnemer en/of gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 2. Wanneer een scootmobiel wegens technische storing en/of overige met de werking van de website, reserveringsterminal en/of app samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk c.q. later gebruikt kan worden, heeft afnemer en/of gebruiker geen recht op enigerlei (schade)vergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Deelscootmobiel.
 3. Indien de afnemer en/of gebruiker bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden Deelscootmobiel hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Deelscootmobiel is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geen geval is Deelscootmobiel gehouden enige boete en/of (schade)vergoeding te betalen.

Artikel 9 Opschorting en beëindiging

 1. Deelscootmobiel is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien afnemer en/of gebruiker in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichting(en), dan wel niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens Deelscootmobiel. Tevens is Deelscootmobiel in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd de in dat geval aan Deelscootmobiel overige toekomende rechten.
 2. Ontbinding volgens lid 1 van dit artikel ontslaat afnemer en/of gebruiker niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Deelscootmobiel geleverde diensten, tenzij Deelscootmobiel ter zake van die bepaalde dienst in verzuim is. Afnemer en/of gebruiker is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.
 3. Indien de periode van overmacht, zoals beschreven in het vorige artikel langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft afnemer en/of gebruiker het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Deelscootmobiel gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Afnemer en/of gebruiker lijdt ten gevolge van die ontbinding. Afnemer en/of gebruiker is gehouden tot betaling van alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan afnemer en/of gebruiker door Deelscootmobiel zijn geleverd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Afnemer en/of gebruiker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem bekend is dat de door Deelscootmobiel via de website, reserveringsterminal en/of app aangeboden diensten risico’s in kunnen houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 2. Verzekering tegen risico’s zijn geheel de verantwoordelijkheid van afnemer en/of gebruiker zelf.
 3. Het betreden van de terreinen en gebouwen waar de via Deelscootmobiel gereserveerde en/of gebruikte scootmobiel staat geschiedt volledig voor ei­gen risico. Deelscootmobiel is niet aanspra­ke­lijk voor letsel en/of schade ontstaan tij­dens het verkrijgen en/of gebruiken van de scootmobiel, ongeacht door wel­ke oorzaak ont­staan, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van Deelscootmobiel.
 4. De aansprakelijkheid van Deelscootmobiel jegens afnemers en/of gebruikers is uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Deelscootmobiel in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
 5. De aansprakelijkheid van Deelscootmobiel, voor zover die valt buiten de dekking van een door Deelscootmobiel afgesloten verzekering, wordt hierbij uitgesloten. De aansprakelijkheid voor personeel van Deelscootmobiel en andere hulppersonen, voor zover vallend buiten en boven de dekking van de verzekering van Deelscootmobiel, wordt hierbij volledig uitgesloten.
 6. Deelscootmobiel is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, behoudens indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van de door Deelscootmobiel afgesloten verzekering.
 7. Deelscootmobiel treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om de risico’s op uitval van de website, reserveringsterminal en/of app zoveel mogelijk te beperken en een zo hoog mogelijke up-time te garanderen. Deelscootmobiel is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door serverstoringen, het offline of niet benaderbaar zijn van de website, reserveringsterminal en/of app.
 8. Deelscootmobiel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door programmeerfouten. Voorts is Deelscootmobiel nimmer aansprakelijk voor virussen en dergelijke die schade aanrichten aan hard- of software van afnemer en/of gebruiker.
 9. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Deelscootmobiel, zal afnemer en/of gebruiker Deelscootmobiel vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde diensten.
 10. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring geldt ook ten gunste van het personeel van Deelscootmobiel en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door Deelscootmobiel ingeschakelde adviseurs.

Artikel 11 Persoonsgegevens

 1. De gegevens van de afnemer en/of gebruiker worden door Deelscootmobiel vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de overeen-komst. Daarnaast wordt dit gedaan om de afnemer en/of gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van diensten van Deelscootmobiel. Persoonsgegevens worden verwerkt volgens de regels van de geldende privacywetgeving, waaronder onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
 2. Indien de afnemer en/of gebruiker het niet op prijs stelt van dergelijke aanbiedingen op de hoogte te worden gehouden, dan kan afnemer en/of gebruiker contact opnemen, telefonisch dan wel schriftelijk, met Deelscootmobiel; de gegevens van de afnemer en/of gebruiker worden dan op verzoek van afnemer en/of gebruiker verwijderd. Adressen uit het bezoekersbestand zullen door Deelscootmobiel niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door Deelscootmobiel en de daaraan gelieerde vennootschappen.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van afnemer en/of gebruiker om de opgegeven persoonsgegevens up-to-date te houden. Wanneer dat niet het geval is, of onjuiste/onvolledige gegevens worden verschaft, kan toegang tot het account worden afgesloten. Daarnaast kan in de gebieden en ruimtes waar de scootmobiel die via de website, reserveringsterminal en/of app van Deelscootmobiel gereserveerd en/of gebruikt wordt – teneinde de veiligheid in de ruimtes en op het terrein te kunnen waarborgen – gebruik gemaakt worden van videocamera’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar nimmer gebruikt worden voor een ander doeleinde.
 4. Daarnaast kan in de gebieden en ruimtes waar de scootmobiel die via de website, reserveringsterminal en/of app van Deelscootmobiel gereserveerd en/of gebruikt wordt – teneinde de veiligheid in de ruimtes en op het terrein te kunnen waarborgen – gebruik gemaakt worden van videocamera’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar nimmer gebruikt worden voor een ander doelein

Artikel 12 Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Deelscootmobiel of diens licentiegevers. Afnemer en/of gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Het is afnemer en/of gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 3. Het is Deelscootmobiel toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Deelscootmobiel door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het afnemer en/of gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 4. In geen geval zal Deelscootmobiel gehouden zijn de broncodes waarmee de website, reserveringsterminal en/of de app is opgebouwd aan afnemer en/of gebruiker beschikbaar te stellen.
 5. Het is Deelscootmobiel toegestaan de door haar geleverde programmatuur gegevens van verrichtingen, prestaties en overig gebruik te laten opslaan die gebruikt kunnen worden voor onder meer verbetering van de diensten.
 6. Deelscootmobiel zal afnemer en/of gebruiker vrijwaren tegen elke rechtsvordering jegens afnemer en/of gebruiker welke gebaseerd is op de bewering dat door Deelscootmobiel zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat afnemer en/of gebruiker Deelscootmobiel onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Deelscootmobiel. Afnemer en/of gebruiker zal daartoe de nodige volmachten, informatie geven en medewerking aan Deelscootmobiel verlenen, opdat Deelscootmobiel zich tegen deze, rechtsvorderingen kan verweren, zo nodig in naam van afnemer en/of gebruiker.
 7. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die afnemer en/of gebruiker –ondanks dat dit niet is toegestaan- in de programmatuur, apparatuur en/of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 8. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Deelscootmobiel zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Deelscootmobiel een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Deelscootmobiel het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten en onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of ervoor zorg dragen dat de afnemer en/of gebruiker het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

Artikel 13 Informatie

 1. De door Deelscootmobiel verstrekte informatie via de app en de internetsite wordt steeds verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Artikel 14 Slotbepaling

 1. Op alle onderhandelingen, aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen afnemer en/of gebruiker en Deelscootmobiel, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die tussen Deelscootmobiel en afnemer en/of gebruiker mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Deelscootmobiel.

Deelscootmobielen in uw gemeente

Neem contact met ons op voor een op maat gemaakt plan en ontdek hoe DeelscootMobiel stedelijke mobiliteit in uw gemeente kan transformeren